Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door De Bossche Tapijtschuur. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. De Bossche Tapijtschuur kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. De Bossche Tapijtschuur kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van De Bossche Tapijtschuur worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van De Bossche Tapijtschuur wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.